Descripció del projecte

Al Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet es duu a terme una activitat terapèutica assistida amb animals. L’objectiu de l’activitat és promoure la relació i la comunicació dels infants amb TEA.

Durant el 2016, s’ha realitzat un estudi en què s’ha emprat la metodologia observacional per investigar els efectes de la teràpia assistida amb animals amb un infant amb TEA greu. L’estudi ha estat realitzar per F. Fassi, alumna del Grau de Psicologia de la Universitat Ramon Llull i tenia un doble objectiu. En primer lloc, elaborar un instrument per a l’observació sistemàtica d’un nen amb TEA mentre duu a terme una activitat assistida amb un gos des d’una comprensió psicodinàmica. En segon lloc, registrar l’evolució de les conductes del nen al llarg dels 18 mesos que va durar la intervenció.

Els resultats indiquen que l’instrument és fiable i sensible al canvi del comportament del nen, el qual es caracteritza per una disminució de les conductes de desconnexió autística i un augment de conductes més adaptatives. Es preveu la publicació dels resultats.