D’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, CENTRE ESPECIAL CARRILET, S.C.C.L. li informa que les dades personals de tots els usuaris i persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

Identitat del Responsable del Tractament:

  • CENTRE ESPECIAL CARRILET, S.C.C.L.
  • CIF: F08529448
  • Domicili: C/ Campoamor, nº 5, 08031 Barcelona
  • Tfn 93 427 74 19
  • E-mail: carrilet@carrilet.org

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:

Finalitat i temps de conservació de les dades

En cas dels usuaris de l’escola, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, i seus representants, amb la finalitat de gestió dels usuaris de l’escola pel diagnòstic, avaluació, seguiment de l’ensenyament i teràpia a impartir pel centre, així com per la realització de tasques administratives i de gestió de l’entitat, comptabilitat, cobrament de quotes i facturació.

Si es vostè o seu representat usuaris del SAC (Centre de Tractament), tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, i seus representants, amb la finalitat de gestió de les dades dels usuaris del servei d’atenció pel diagnòstic, avaluació, seguiment i formació, així com per la realització de tasques administratives i de gestió de l’entitat, comptabilitat, cobrament de quotes i facturació.

En els serveis esmentats anteriorment, serà necessària la captació i utilització de la imatge de l’usuari com a part del seu tractament i /o formació, i per tant, la seva finalitat és l’esmentada més amunt, de manera que les imatges que quedin fora de la utilització terapèutica o educacional, serà objecte d’autorització apart.

Així mateix, en cas que utilitzem les dades de qualsevol dels usuaris de l’escola o del SAC per finalitats docents i/o de recerca clínica, també serà objecte d’autorització expressa apart.

Serà necessària la realització d’un perfil de l’usuari de l’Escola i del Centre de Tractament única i exclusivament per poder saber el tractament i necessitats de l’afectat per poder prestar els serveis encomanats terapèutics i educacionals, de manera que sense el mateix, serà impossible la seva prestació.

En cas de professionals que s’apunten als nostres cursos de formació, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, i seus representants, amb la finalitat de gestió de les jornades, cursos, actes i esdeveniments formatius.

Si ens ha atorgat la seva autorització per captar i/o publicar la seva imatge, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, i seus representants, amb la finalitat de gestió de les imatges per la difusió de l’entitat i finalitat pedagògica.

En cas que vostè sigui destinatària de les enquestes que realitzem sobre els nostres serveis, o en cas que sigui una persona de contacte que no s’inclou en cap de les mencions anteriors, tractem les seves dades per la gestió de les dades de les persones de contacte i destinataris d’enquestes i com